પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરવા બાબત

 

હું કઈ રીતે રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરાવી શકું?
સંબંધિત મામલતદારશ્રી - ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે, ઝોનલ અધિકારીશ્રી - શહેરી વિસ્તાર માટે પરિશિષ્ટ-૧/૬૭.૩ મુજબ અરજી કરવી.

[File Size : 41 KB] [Gujarati]

નિકાલની સમય મર્યાદાકુલ ૧ દિવસ.
ફીરુ. ૨૦/-

પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  • રેશનકાર્ડ.
  • જન્મના કારણે ઉમેરો હોય તો જન્મનું પ્રમાણપત્ર
  • જન્મના કારણે ઉમેરો હોય અને ઉંમર પાંચ વર્ષ કે તેથી વધુ હોય તો અગાઉ નામ નથી નોંધાવ્યું તેવું સોગંદનામું.
  • લગ્નના કારણે ઉમેરો હોય તો પિયર પક્ષેથી કાર્ડમાં નામ કમી કર્યાનું મામલતદારશ્રીનું પ્રમાણપત્ર.
  • લગ્નના કારણે ઉમેરો હોય તો પિયર પક્ષના રેશનકાર્ડની નકલ તથા અગાઉ નામ નથી નોંધાવ્યું તેવું સોગંદનામું.
  • છુટાછેડાના કારણે ઉમેરો હોય તો છુટાછેડાનો કરાર તથા નામ કમીનો મામલતદારશ્રીનો દાખલો.

Application Process

Application Process

Jan Seva Kendra, Bhavnagar

District Collector Office
Opposite Galaxy Cinema,
Kalanala, Bhavnagar
Gujarat - 364001

10:30 A.M To 06:10 P.M

Holiday Calendar

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર